CONNECTGROEP IN BEWEGING

Wij zijn een apostolische gemeente met een passie voor Jezus, om in Woord en Daad in Beweging te zijn vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus door de Heilige Geest

WAAR GELOVEN WIJ IN?

Wij aanvaarden uitsluitend de Bijbel als het volmaakte, gezaghebbende Woord van God dat we uit genade ontvangen hebben. Hierin vinden wij alle geloofswaarheden die wij belijden, waarvan wij hieronder een samenvatting weergeven.

Wij geloven in de Goddelijke Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze Drie zijn één. Wij geloven dat God de Vader de Almachtige Schepper is van hemel en aarde en van alles wat leeft. Wij geloven in de maagdelijke geboorte van Jezus Christus, God’s eniggeboren Zoon. Wij geloven dat de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel en Zijn met de Geest vervulde kinderen toerust met verschillende gaven, tot welzijn van de gelovigen.
Wij geloven in de eeuwige, onveranderlijke liefde van God tot zijn kinderen die door het evangelie geroepen worden en dat die liefde ieder mens oproept om zich tot God te bekeren.
Wij geloven dat door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en daarmee de dood. Deze zonde is overgegaan op alle mensen en brengt scheiding tussen God en de mensen. Door de zondeval zijn alle mensen schuldig geworden, met als gevolg de eeuwige dood. Hiervan kunnen wij niet gered worden door onze eigen wil of de Wet. Jezus Christus is mens geworden, Hij heeft de Wet vervuld en is door Zijn dood aan het kruis op Golgotha voor de zonde van alle mensen gestorven. De dood kon Hem niet vasthouden, Hij is opgestaan en heeft de dood overwonnen en de macht van de duivel verbroken. Allen die dit offer in geloof aannemen heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden. Ieder die in Hem gelooft gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven.
 
Wij geloven in de doop door onderdompeling in water. De doop volgt op de bekering en wordt bediend aan degene die met het hele hart gelooft dat Jezus Christus, de Zoon van God, zijn of haar Redder is. De gelovige belijdt het eigendom van de Heere te zijn en erkent het verzoenend bloed en het kruis van Golgotha. De doop is een bede van een goed geweten tot God en geeft aan dat de gelovige met Jezus gekruisigd, begraven en opgestaan is.
 
Wij geloven in het Heilig Avondmaal, dat onze Heere Jezus zelf heeft ingesteld met de woorden: “Doe dat tot Mijn gedachtenis”. Wij geloven in de eenheid van de gelovigen, die geroepen zijn om te volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
 
Wij geloven in genezing van  zieken door gebed, handoplegging, genezingsgaven en zalving met olie door de oudsten van de gemeente in de genezende kracht van het Evangelie voor ziel, geest en lichaam.
 
Wij geloven in de Hemelvaart van onze Heere Jezus. Hij zit aan de rechterhand van de troon van God en pleit voor de gelovigen. Wij geloven in en zien vol verwachting uit naar Zijn wederkomst. Wij geloven in de opstanding van de doden en het laatste oordeel.
 
Wij geloven dat Israël (het Joodse volk) door de Heere is uitverkoren als Zijn volk en de Verlosser, Jezus Christus, heeft voortgebracht. Op grond van God’s beloften zijn wij geestelijk met hen verbonden en wij geloven in de terugkeer uit de verstrooiing en de bekering van het Joodse volk tot hun Messias, Jezus Christus.
Wij geloven in een gedeeld leiderschap van oudsten die dienstbaar zijn naar de gemeenteleden. De 5-voudige bediening (apostel, profeet, leraar, evangelist en herder) maakt deel uit van onze gemeente en rust de leden toe tot dienstbaarheid.
Wij geloven in alle gaven van de Heilige Geest met bijbehorenden tekenen, wonderen . 
 
In verbondenheid met de gelovigen van alle tijden belijden wij de Apostolische Geloofsbelijdenis:
 
1. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde;
2. en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
5. op de derde dag opgestaan uit de dood;
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader;
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.  
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke gemeente, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. wederopstanding van het vlees;
12. en een eeuwig leven.