CONNECTGROEP IN BEWEGING

Wij zijn een apostolische gemeente met een passie voor Jezus, om in Woord en Daad in Beweging te zijn vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus door de Heilige Geest

STATUTEN

STATUTEN KERKGENOOTSCHAP   ‘CONNECTGROEP IN BEWEGING’ (vastgesteld d.d. 12 januari 2021)

Artikel 1 NAAM, ZETEL EN DUUR

1.1 Connectgroep In Beweging, hierna te noemen “de gemeenschap”, is een kerkgenootschap, en bezit rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 van Boek II van het burgerlijk wetboek.

1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Leerdam  

1.3 De gemeenschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 DOEL EN GRONDSLAG

2.1 De gemeenschap heeft als doel:  

 1. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus;
 2. ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich als belijdenis van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en de gemeenschap der heiligen te beoefenen overeenkomstig Handelingen 2:42;
 3. de heiligen te discipelen, op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, hen aan te sporen mede-getuigen te zijn van Christus’ verlossingswerk en de komst van Jezus Christus te verwachten;
 4. de instelling van het Heilig Avondmaal te vieren;
 5. zendingsactiviteiten te ondersteunen.

2.2 De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten;
 • het betonen van onderlinge aandacht, zorg en hulpverlening;
 • het trainen, onderwijzen en discipelen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie;
 • het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden; en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

2.3 De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God. Zij aanvaardt Oude en Nieuwe Testament als grondslag voor geloof en leven en voor het functioneren van de gemeente.

2.4 De gemeente belijdt Jezus Christus als de Zoon van God en als de Heer en Redder van de in zonde gevallen wereld.

Artikel 3 VERMOGEN

3.1 Het vermogen van de gemeenschap zal worden gevormd door:

 – subsidies en donaties;

 – collecten;

 – giften;       

 – bijdragen van de leden van de gemeenschap;

 – hetgeen de gemeenschap door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

Artikel 4 BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN

4.1 Het bestuur van de gemeente bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie bestuurders.

4.2 De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester-kunnen door één persoon worden vervuld.

4.3 De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

4.4 Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

4.5 De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functiegemaakte kosten.

ArtikeI 5 BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de gemeente
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de gemeente zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 5  – BESTUUR: VERGADERINGEN

5.1 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de gemeente haar zetel heeft of op de plaats als bij de oproeping is bepaald.

5.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de: vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt wanneer het bestuur dit opportuun acht een vergadering gehouden.

5.3 Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.

5.4 De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.

5.5 Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

5.6 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.

5.7 De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de-notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.

5.8 Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Artikel 6 – BESTUUR: BESLUITVORMING

6.1 Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de

in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

6.2 Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

6.3 Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

6.4 Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

6.5 Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte-stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

6.6 Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer’ bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

6.7 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

6.8 In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 7 – BESTUUR: DEFUNGEREN

Een bestuurder defungeert:

 1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
 2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. doorzijnaftreden;
 4. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
 5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. Vertegenwoordiging

 

Artikel 8

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de gemeente.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelendebestuurders.
 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 (leden 2 en 3) kan tegen derden beroep-worden gedaan.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de gemeente binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 9 – BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

 1. Het boekjaar van de gemeente is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de gemeente en van alles betreffende de werkzaamheden van de gemeente, naar de eisen die voortvloeien uit deze, werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de gemeente kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de-balans en de staat van baten en lasten van de gemeente te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden-overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 10 – REGLEMENT

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Indien het bestuur besluit tot aanstelling van een directeur, dan dient dit tevens vastgelegd te worden in voormeld reglement, tezamen met de arbeidsvoorwaarden, de taakomschrijving en de duur van de aanstelling, tenzij dit wordt opgenomen in een-separate overeenkomst.
 3. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 4. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen ofte beëindigen.
 5. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 11.1 van toepassing.

Artikel 11 – STATUTENWIJZIGING

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurdersaanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 12 – ONTBINDING EN VEREFFENING

 1. Het bestuur is bevoegd de gemeente te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige Toepassing.
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het: liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo bij vereffening moet ten goede komen aan een andere algemeen nut beogende instelling (zogenaamde ANBI-instelling) met een soortgelijke doelstelling.
 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden gemeente gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 13 – SLOTBEPALINGEN

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare: communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
 3. Het lopende boekjaar van de gemeente eindigt op éénendertig december tweeduizendeenentwintig.

SLOTVERKLARING

Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:

 1. het bestuur bestaat uit drie bestuurders;
 2. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:

 1. de heer M. Sihasale, voornoemd : voorzitter;

 1. de heer E. van Rossum, voornoemd: secretaris;

 1. mevrouw H. Sihasale, voornoemd: penningmeester.