CONNECTGROEP IN BEWEGING

Wij zijn een apostolische gemeente met een passie voor Jezus, om in Woord en Daad in Beweging te zijn vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus door de Heilige Geest

BELEIDSPLAN

Inleiding

Op 12 januari 2021 is de kerkgenootschap “Connectgroep in Beweging (CiB)” opgericht (hierna te noemen “de gemeente”). Voor deze oprichting waren er al sinds november 2017 activiteiten onder de naam “Connectgroep in Beweging”. Aanvankelijk werden deze activiteiten georganiseerd vanuit het huis van de voorzitter, zoals het houden van wekelijkse samenkomsten. Doordat er steeds meer mensen aanwezig waren tijdens de samenkomsten, is in september 2019 de overstap gemaakt naar een grotere ruimte en daarmee is ook de noodzaak ontstaan voor meer structuur binnen de gemeente.

 

Doel van de gemeente

De gemeente heeft als doel mensen in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus, om ze daarna op te bouwen in hun geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, zodat ook zij mede-getuigen zullen zijn van Christus’ verlossingswerk en we samen de komst van Jezus Christus mogen verwachten. Daarbij laten wij ons leiden door God’s planning en zijn openbaring.

Dit doel willen wij bewerkstelligen door het organiseren van meerdere wekelijkse samenkomsten, waarbij wij samen God zullen aanbidden, de Bijbel bestuderen en het betonen van onderlinge aandacht, zorg en dienstverlening. Daarnaast zullen wij regelmatig de straat op gaan om te evangeliseren. Dit zal zijn in de vorm van een-op-een-gesprekken, maar ook in de vorm van muziek maken en gebedswandelingen.

 

Inkomsten

De gemeente wordt ondersteund door giften en donaties. Deze financiën zullen worden ingezet om middelen en projecten te betalen. 

De gemeente doet dit zonder winstoogmerk. Alle inkomsten dienen volledig ten goede te komen aan het doel van de gemeente. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. 

Het bestuur van de gemeente is op grond van de statuten verplicht een zodanige administratie te voeren en de boekhouding op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de besteding van de opgebrachte middelen en de rechten en verplichtingen van de gemeente bekend kunnen zijn. Jaarlijks zal het bestuur hiervan verantwoording afleggen. Het bestuur streeft ernaar een zeker vermogen op te bouwen om de continuïteit van de activiteiten in de tijd te borgen. Daarnaast stelt het bestuur jaarlijks een begroting op, op basis van de te verwachten inkomsten en de geplande activiteiten. 

Het bestuur hoopt voor het eind van het jaar, of anders met terugwerkende kracht, op toekenning van de ANBI-status door de belastingdienst. 

Een van de prioriteiten van het bestuur is het aanpassen van de website van de gemeente. Daarmee hoopt het bestuur adequaat te voldoen aan de publicatieplicht conform de ANBI-regeling.

 

Activiteiten

De gemeente is opgericht tijdens de coronacrisis en ondanks dat de gemeente wel is gegroeid in aantal, hebben de maatregelen wel zijn impact gehad in het organiseren van activiteiten, aanbieden van onderwijs en zendingsreizen naar het buitenland. De gemeente heeft het afgelopen jaar maatregelen getroffen, om zoveel als mogelijk haar doelstellingen te bereiken.

 • Het gebouw is voorzien van luchtreinigingsfilters, waardoor er een veilige omgeving wordt gecreëerd tijdens de samenkomsten;
 • Er is een trip gemaakt naar Polen door de bestuursleden, om zo connecties te leggen met plaatselijke gemeentes daar;
 • Het beleidsplan en de statuten werden besproken en vastgelegd ten behoeve van het verkrijgen van een ANBI-status.

 

Activiteiten 2022 e.v.

 • ANBI-status verwerven –In het afgelopen jaar is er goed nagedacht over het doel van de gemeente. Deze zijn uitgewerkt en het bestuur hoopt met terugwerkende kracht een ANBI-status te verwerven.
 • Leiders-dagen organiseren –De gemeente gelooft, dat om een sterke gemeente te bouwen, er een sterk leiderschap nodig is. Daarom zullen er in de loop van 2022 meerdere dagen worden georganiseerd die zijn gericht op het trainen en ondersteunen van het leiderschap/bestuur.
 • Nieuw gebouw –In het afgelopen jaar heeft de gemeente een groei van het aantal gemeenteleden gezien en zij verwacht dat deze groei zal doorzetten in de komende jaren. Om deze mensen te kunnen opvangen is een nieuw, groter, gebouw nodig.
 • Zendelingen ondersteunen –De gemeente wil zendelingen ondersteunen om zoveel als mogelijk het evangelie te verspreiden.
 • Reizen naar het buitenland –Buiten het ondersteunen van zendelingen, wil de gemeente ook zelf afreizen naar het buitenland om deel te nemen aan kerk-activiteiten, evangelisatie en opbouw van andere gemeentes.
 • Gemeentes ondersteunen en pionieren –Het bestuur is voornemens om bestaande gemeentes, in binnen- en buitenland, te ondersteunen, maar ook om gemeentes te planten op nieuwe locaties.
 • Maandelijkse evaluatie aangaande de groei van de gemeente –Om zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de behoeften van de gemeente(leden), is het bestuur er zich van bewust dat er een regelmatige evaluatie moet plaatsvinden over de stand van zaken, zowel over het aantal leden, maar ook de financiële situatie en overige omstandigheden die van invloed zijn op de gemeente, zoals de corona-maatregelen.
 • Boekhouding om het kwartaal –Het bestuur beseft dat er financiële middelen nodig zijn om (veel van hun) doelstellingen te behalen. Om het kwartaal zal er dan ook grondig naar de boekhouding worden gekeken, om zo te evalueren of en waar er actie moet worden ondernomen om een gezonde financiële status te behouden